Суббота, 17.11.2018, 20:46
Приветствую Вас Гость | RSS

...::Baki Komputer Kolleci::...

Saytin Menusu
Girish,Geydiyyat
Saat
Kategoriyalar

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

“Riyaziyyat- informatika”
"Riyaziyyat- informatika” fənn birləşməsində müzakirə edilmişdir Fənn birləşməsinin sədri ___________ Baba-Zadə M. "Cəbr və analizin başlanğıcı” və "Həndəsə” fənlərindən test tapşırıqları


1
f(x)= funksiyası üçün f(-2)-ni hesablayın A) 15 B) 3 C) 0 D) 24 E) 10
2
f(4)-ü hesablayın. A) 19 B) 1 C) 9 D)13 E) 9 və 19
3
Aşağıdakı funksiyalardan hansı cüt funksiyadır? A) f(x)= B) f(x)=4x+2 C) D) f(x)=x3+x2 E) f(x)=x3-x2
4
Aşağıdakı funksiyalardan hansı tək funksiyadır? A)f(x)=sin2x B) f(x)=cos2x C)f(x)=x+sin x D) E)
5
f(x)= funksiyasının tərs funksiyası hansıdır? A) g(x)= B) g(x)= C) g(x)= D) g(x)= E) g(x)=
6
funksiyasının təyin oblastını tapın. A)

B) (-∞;0) [3; ∞) C) (0;3) D) (-∞;0] (3; ∞) E) [0;3)
7
Funksiyanın təyin oblastını tapın. y

x

-2

-1

3

0

A) (-2;3) B) [-2;3) C) [-2;-1] D) [-2;-1) (-1;3] E) (-2;-1] [-1;3)
8
f(x)=x2+8x+19 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. A) (0;2) B) (-∞;3] C) [0;3] D) (-∞;∞) E) [3; ∞)
9
y=sinx+5 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. A) [0;10] B) [-6;-4] C) [4;6] D) [5;6] E) [0;5]
10
y=3x2-5x+2 funksiyasının müsbət olduğu aralığı tapın. A) (-∞; ) (1; ∞) B) ( ;1) C) (-∞; ) D) (1; ∞) E) belə bir aralıq yoxdur
11
funksiyasının qrafiki hansıdır? 0

y

x

1

A)

B)

0

y

x

-1

1

C)

0

y

x

1

1

0

y

x

D)

D)

0

y

x

1


12
y=-(x+1)2 funksiyasının qrafiki hansıdır? -1

y

x

0

A)

B)

-1

y

x

0

y

x

0

C)

D)

1

y

x

0

y

E)

x

0

1


13
f(x)=3x2-8x+5 parabolasının təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. A) ( ) B) ( ) C) ( ) D) ( ) E) ( )
14
y=sin2x funksiyasının əsas dövrünü tapın. A) 2π B) 0 C) D) π E) 3π
15
-i hesablayın. A) B) C) -1 D) -2 E) 1
16
-i hesablayın. A) 0 B) C) D) E) 1
17
Bərabərsizliyi həll edin: x2-5x+4>0 A) (-∞;1) (4; ∞) B) (-∞;∞) C) [-1;4] D) (-1;4) (4; ∞) E) (1;4)
18
120o bucağın radian ölçüsünü tapın. A) B) C) D) E)
19
radian bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. A) 36o B) 72o C) 120o D) 65o E) 360o
20
8cos230o-8sin230o ifadəsini hesablayın. A) 8 B) 4 C) D) E)
21
ctg2α(1-cos2α)2 ifadəsini sadələşdirin A) sin22α B) 2cos2α C) sin2α D) cos2α E) 1
22
sin12o · cos12o- sin24o ifadəsinin qiymətini tapın. A) sin48o B) 0 C) D) -1 E) 1
23
8sin4α-8sin2α+1 ifadəsini sadələşdirin. A) cos4α B) sin22α C) 8 D) cos22α E) cos2α
24
cos(-3300)+cos(-1200)+tg450 ifadəsinin qiymətini tapın A) B) C) D) E) 1
25
Hesablayın: sin ·cos - sin ·cos A) 1 B) 0 C) D) E)
26
Aşağıdakı düsturlardan neçəsi doğru deyil? 1) sin2α=cos2α-cos2α 2) tgα·ctgα=1 3) 1+ ctg2α= 4) cos2α+sin2α=1 5) cosα+cosβ=2cos ·sin A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
27
Ifadənin qiymətini tapın: sin(arcsin ) A) B) C) D) E) 1
28
Hansı ədələr cütlüyü eyni bucağın tangesi və kotangesi ola bilər? A) 1; B) ; C) 4;0,25 D) ;- E) 0,5;0,2
29
sinx= tənliyinin ən kiçik müsbət həllini tapın A) B) C) D) E) π
30
sin(2x- )=-1 tənliyinin ən kiçik müsbət həllini tapın A) B) C) D) E)
31
Ifadənin qiymətini tapın: arcsin1 A) 300 B) 600 C) 900 D) 1800 E) 2700
32
İfadənin qiymətini tapın: arccos(- ) A) 1800 B) 00 C) 1500 D) 1300 E) 1200
33
2sinx+1=0 tənliyini həll edin A) (-1)k +πk B) (-1)k+1 +πk C) (-1)k+1 +πk D) (-1)k+1 +2πk E) (-1)k +πk
34
Tənliyi həll edin: sin(π+x)=cos A) (-1)n+1 +πn B) (-1)n +πn C) +2πn D) +2πn E) həlli yoxdur
35
Hesablayın 1,03200 A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8
36
f(x)=3x+1 olarsa f(-1)+f(-2)+f(-3) cəmini tapın. A) B) 13 C) D) E)
37
Hansı funksiya azalandır? A) y= B) y=3x C) y= D) y= E) y=
38
36x-4·6x-12=0 tənliyini həll edin. A) 1 B) -2;6 C) -2 D) 0;6 E) 0;1
39
tənliyini həll edin. A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5
40
Bərabərsizliyi həll edin: 32-x < 27 A) (-∞;1] B) (-1; ∞) C) (-∞;1) D) [-1; ∞) E) [-1;1]
41
Kəsri ixtisar edin: A) B) C) a- D) -a E)
42
İfadəni sadələşdirin: A) 2-2 B) 2 C) 2 -2 D) -2 E) 2 +2
43
(x2-9)( )=0 tənliyinin köklərinin cəmini tapın. A) -5 B) -8 C) -2 D) 2 E) 5
44
y=2x funksiyasının qrafikini tapın.
A) 0

2

y

x

B) 0

11

y

x


C) 0

1

y

x

D) 0

1

y

x

2


E) 0

1

y

x

2


45
Hansı ifadənin mənası yoxdur? I. (1- ) II. lgsin III. log5 IV. lg(π-3) V. ( ) A) I, II və V B) I və II C)I və III D) III və V E) II və V
46
3 ifadəsinin qiymətini tapın A) 4 B) 8 C) 16 D) 36 E) 13
47
ifadəsinin qiymətini tapın A) B) 1 C) -1 D) E)
48
funksiyanın təyin oblastını tapın A) B) C) D) E)
49
tənliyini həll edin A) 2 B) 0 C) 8 D) 9 E) 6
50
tənliyini həll edin A) 3 B) 8 C) 12 D) 120 E) 9,5
51
tənliyinin kökləri cəmini tapın A) B) 8 C) D) 4 E) 16
52
<1 bərabərsizliyinin ən kiçik tam həllini tapın A) 1 B) 0 C) 8 D) 7 E)
53
>1 bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın A) 0 B) 1 C) 4 D) 3 E)
54
tənlinlər sistemini həll edib hasilini tapın A) 1000 B) 1 000 000 C) 1 0000 D) 100 000 E) 100
55
Düsturlardan neçəsi doğrudur? 1) 2) 3) 4) 5) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
56
Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalını tapın. A) 0 B) -2 C) 6 D) -8 E) 4
57
Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilən toxunanın tənliyini yazın A) B) C) D) E)
58
funksiyasının törəməsini tapın A) B) C) D) E)
59
funksiyasının törəməsini tapın A) B) C) D) E)
60
Törəmənin həndəsi manası nədir? A) Toxunanın bucaq əmsalıdır B) Toxunanın ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsidir C) Toxunanla absis oxunun əmələ gətirdiyi bucaqdır. D) Funksiyanın qrafikinə toxunandır E) Toxunanla absis oxu arasındakı bucagın sinusudur.
61
funksiyanın parçasında ən böyük qiymətini tapın. A) 2 B) 0 C) -2 D) -1 E) 1
62
funksiyanın parçasında ən böyük qiymətini tapın A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3
63
ifadəsini cəbri şəklində yazın. A) 2-i B) -2i C) 2-3i D) -3i E) 4-3i
64
Hesablayın: A) i B) 2i C) 0 D) -i E) 1+i
65
ifadəsini cəbri şəkildə yazın A) 2-3i B) 5-i C) 6-i D) 3-2i E) 6-2i
66
inteqralını hesablayın A) B) C) D) E)
67
inteqralını hesablayın A) B) C) 0 D) E) 5
68
inteqralını hesablayın A) B) C) D) E)
69
, y =x2 əyriləri ilə hüdudlanan fiqurun sahəsini tapın. A) B) C) 2 D) 1 E)
70
inteqralını hesablayın A) 1 B)0 C) D) E) – 1
71
Rənglənmiş hissələrin çoxluq cəbri ifadəsini yazın. A) A B C B) A B C C) A (B C) D) C \ (A B) E) A\ B C
72
Rənglənmiş hissələrin çoxluq cəbri ifadəsini yazın A) A B C B) A C B C) (A C) (B C) D) A B C E) C \ (A B)
73
Hesablayın A) 6 B) 5 C) 0 D) E)
74
Hesablayın A) n B) 2n+1 C) n+1 D) 1 E) 1+
75
Hansı təklif doğrudur? A) Bir düz xətdən yalnız iki müstəvi keçirmək olar B) Düz xəttin iki nöqtəsi müstəviyə aiddirsə, onda bu düz xətt müstəvini kəsir. C) Bir düz xəttə paralel olan düz xətlər paraleldirlər D) Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən sonsuz sayda müstəvi keçirmək olar. E) İki düz xətdən sonsuz sayda müstəvi keçirmək olar.
76
a və b düz xətləri bir müstəvidə yerləşir. Bu təriflərdən hansı doğru deyil? A) Bu düz xətlər kəsişə bilər B) Bu düz xətlər paralel ola bilər C) Bu düz xətlər perpendikulyar ola bilər. D) Bu düz xətlər çarpaz ola bilər E) Onlar üst – üstə düşə bilər.
77
Üç düz xətt bir nöqtədə kəsişir. Bu xətlərdən neçə müstəvi keçirmək olar? A) 1 və ya 3 B) 1 və ya 2 C) 3 və ya 4 D) 6 E) 4
78
B

C

D

A

M

α

ABCD müştəri dördbucaqlı və AMD üçbucaqlısı bir müstəvi üzərində deyillər. BAM və AMD müstəviləri hansı düz xətt boyunca kəsişirlər? A)AM B)AD C)MD D)BM E)AD
79
A nöqtəsindən α müstəvisinə qədər məsafə 4 sm-dir. AB maili proyeksiyadan 2 sm uzundur. Mailin uzunluğunu tapın A)5 B)6 C)3 D)2 E)12
80
Uzunluğu a olan mail müstəvi ilə 45o-lik bucaq əmələ gətirir. Bu mailin müstəvi üzərindəki proyeksiyasının uzunluğunu tapın. A) B) 2a C) D) E) a
81
O nöqtəsi tərəfi a olan kvadratın mərkəzidir. OA kvadratın müstəvisinə perpendikulyardır. OA = b olarsa A nöqtəsindən kvadratın təpələrinə qədər olan məsafəni tapın. A) B) C) D) E)
82
Bu nöqtələrdən hansı Z oxu üzərindədir? A) (1; 2; 3) B) (0; 1; 2) C) (0; 0; 3) D) (1; 2; 0) E) (1; 0; 1)
83
A (0; 1; -1), B (1; -1; 2), C (3; 1; 0) nöqtələri ABC üçbucağının təpələri olarsa, C bucağının kosinusunu tapın. A) B) C) D) E)
84
( ) vektorunun iki koordinatı , məlumdur. olarsa, üçüncü koordinatı tapın. A) ± 5 B) – 3 C) ± 3 D) 9 E) 11
85
(2; –3; 4) və (-1; 0; 1) vektorlarının cəminin koordinatlarını tapın. A) (2; 0; 4) B) (–1; –3; 5) C) (3; –3; 0) D) (–1; –3; 5) E) (1; –3; 5)
86
x-in hansı qiymətində (–3; 6; x) vektorunun modulu 9-a bərabərdir. A) ± 6 B) 7 C) ± 7 D) 6 E) –7
87
Düzgün prizmanın yan sətrinin sahəsi hansı düstürla hesablanır? A) B) C) D) E)
88
Ölçüləri 12 sm, 4 sm, 3 sm olan düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapın A) 13 B) 16 C) 24 D) 15 E) 10
89
5 bucaqlı prizmanın neçə diaqonal kəsiyi var? A) 5 B) 8 C) 4 D)10 E) 6
90
Diaqonalı a olan kubun tipini tapın. A) a B) 2a C) 3a D) E) a
91
. 5 bucaqlı piramidanın neçə tili var? A) 8 B) 10 C) 18 D) 6 E) 4
92
B1

C1

D1

A1

B

A

D

C

Kubun tili 2 sm –dir. AB1 ilə D1C arasındakı məsafəni tapın A) 2 B) C) 4 D) E)
93
Düzgün dördbucaqlı prizmada oturacağın sahəsi 144 sm2, hündürlük isə 14 sm-dır. Prizmanın diaqonalını tapın. A) 18 sm B) 22 sm C) 24 sm D) 28 sm E) 32 sm
94
Prizmanın diaqonallarının sayı hansı düsturla hesablanır? A) n B) n(n-2) C) n(n-3) D) E)
95
Silindrin hündürlüyünü və oturacağın diametrini 2 dəfə artırsaq, onun həcmini necə dəyişir? A) 4 dəf artar B) 4 dəfə azalar C)16 dəfə artar D) 8 dəfə artar E) 2 dəfə artar
96
Konusun l doğuranı oturacaqla 30°-li bucaq əmələ gətirir. Konusun həcmini tapın. A) B) C) D) E) Fənn müəllimi:
97
Kürənin həcmi sm olarsa, onun diametrini tapın. A) 4 sm B) 2 sm C) 8 sm D) sm E) sm
98
Fiqurlardan hansı kəsik konusun ox kəsiyi ola bilər? A) B) C) D) E)
99
Fiqurlardan hansı silindrin kəsiyi ola bilməz? A) B) C) D) E)
100
Sferanın sahəsi hansı düsturla hesaablanır? A) B) C) D) D) Bağırova M.Ə
"Cəbr və analizin başlanğıcı” və "Həndəsə” 1-C26-B51-C76-D
2-A27-B52-A77-A
3-A28-C53-A78-A
4-C29-A54-D79-A
5-A30-A55-B80-D
6-E31-C56-C81-B
7-D32-E57-A82-C
8-E33-C58-B83-D
9-C34-A59-C84-C
10-A35-D60-A85-E
11-C36-A61-A86-A
12-A37-D62-B87-D
13-A38-A63-E88-A
14-D39-C64-C89-A
15-A40-B65-D90-D
16-B41-E66-D91-B
17-A42-D67-B92-A
18-B43-B68-A93-B
19-B44-B69-A94-C
20-B45-A70-A95-D
21-B46-C71-B96-E
22-B47-B72-C97-A
23-A48-A73-B98-C
24-C49-D74-C99-D
25-C50-C75-C100-A
Категория: Мои статьи | Добавил: Fuad (24.12.2009)
Просмотров: 1457 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Statistika

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Ses Verme
Оцените мой сайт
Всего ответов: 647
Mini Chat

WeB_MaSTeR Fuad © 2018
Конструктор сайтов - uCoz